Impresum

Izdavač: Javna Ustanova Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
Za izdavača: Sadik Dacić, direktor
Autor sajta i fotografija: SCD Studio D.O.O. – Damir Skarep
Autori tekstova: Sadik Dacić i Erdžan Fetahović
Sajt je realizovan uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore